Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

Pu

[ocr errors]

pudet Tribunorum militarium falariis candelabrum emere. b. e. tanti emere , quantum falarii nomine in annum dari folet Tribuno mil. Juvenal. far. 3. v. 132. alter enim , quantum in legione Tribuni Accipiunt , donat Calvinae , vel Catienæ. <| Inde tradu* &um ad fignificandam quamlibet erogationem, annonam , aut mercedem , in quacumque fpecie. Sueton. in Ner. c. 1o. Senatorum nobiliffimo cuique, fed a re familiari deftituto, annua falaria, & quibufdam quingena conftituit . Senec. ep. 97. Dati judicibus nummi funt : & quod hac pa&ione turpius eß , ftupra infuper matronarum falarii loco exa&ta funt. Tacit. in Agric. c. 42. Salarium proconfulari folitum offerri , Agricolæ Domitianus non dedit. Martial. l. 3. epigr. 7. Regis fuperbi fportulæ recefferunt . Nihil ftropharum eß : jam falarium dandum eft. %. e. coena re&a. Sueton. in Tiber. c. 46. Pecuniæ parcus ac tenax , comites expeditionum nunquam falario , cibariis tantum fuftentavit. Eumen. de reffaur. fchol. c. 1 1. Salarium me liberaliffimi Principes in fexcenis millibus nummum accipere jufferunt. Scævola Dig. lib. 44. tit. & leg. ult. Salarium alicui con{tituere . Id. lib. 34. tit. 1. leg. 16. Salaria medicò præftare . Ulpian. lib. 5o. tit. 9. leg. 4. alicui decernere . Id. l. 2. tit. 15. leg. 8. poß med. Salarium annuum cuipiam, vel ufumfru&um relinquere. SALAX, acis, luffuriofo, &opoêt om«7-nx6g , propenfus in Venerem , turpi libidine pruriens, cupidus , incontinens. Videtur effe a fale, quia humore falfo incitatur libido : unde Venus orta mari dicitur : vel a falio, 3x6va. Ovid. 4. Faß. v. 771. Sitque falax aries : couceptaque femina conjux Reddat : & in ftabulo multa fit agna meo . Varr. R. R. c. 9. Salaces galli. Colum. l. 7. c. 9. Suum quam falaciffimos oportet effe mares. La&ant. de Opific. Dei , cap. 14. a med. Salaciora animalia plus jecoris habuiffent. T Per metonymiam de iis dicitur, quæ turpem libidinem provocant . Ovid. de remed. Amor. v. 799. Nec minus erucas aptum vitare falaces . Martial. l. 3. epigr. 75. falaces bulbi. Apud eund. l. 1 o. epigr. 48. & Ovid. l. 2. de ar. am. v. 422. herba falax eft eruca , quam fìimulandae Veneri aptiffimam effe, docet Plin. l. 19. c. 8. a med. & lib. 2o. cap. 13. SALE, is, n. V. Sal in fine. SALÉBRA , ae , f. faff , o altro , cbe rende la frada difficile , $wpwyux, locus afper, & tranfitu difficilis , fcrupi , fpinæ , & hujufmodi, quibus via difficilis eft : a falio , quia falire neceffe eft evadere volenti. Adhibetur fere in plurali num. Propert. l. 3. el. 14. v. 15. Luna miniftrat equis : demonftrant aftra falebras . Horat. l. 1. ep. 17. v. 52. Qui queritur falebras , & acerbum frigus , & imbres. Colum. l. 9. c. 8. Si neceffe habuerimus longinquis itineribus apes advehere , curabimus, ne falebris follicitentur . Martial. l. 9. epigr. 38. Nec quae Flaminiam fecant falebrae. 4| Translate Val. Max. i. o. c. 12. n. 6. extern. Urbanitatem di&i crebro anhelitu cachinnorum profequutus, fenile guttur falebris fpiritus prægravavit . Id. 1. 6. c. 9. n. 5. exterm. Semel dumtaxat vultum mutavit , perquam tsrevi triftitiæ falebra fuccuffum. “I Sæpe refertur ad orationem . Cic. in Orat. c. 12. fub fin. Herodotus fine ullis falebris , quafi fedatus ammis fluit : Thucydides incitatior fertur . Id. 2. de Fin. c. 1 o. Hic fi definire, vel dividere didiciffet ; fi loquendi vim , fi denique confuetudinem verborum teneret , nunquam in tantas falebras incidiffet . & lib. 5. c. 28. ante med. Proclivius currit oratio : veuit ad extremum : hæret in falebra. cupit enim dicere , &c. Martial. l. 1 1. epigr. 91. Carmina nulla probas , molli quæ limite currunt , Sed quae per falebras , altaque faxa cadunt. SALEBRÄTIM, adverb. V. di&ionem feq. SALEBRÀTUS, a, um , falebris plenus, falebrofus . Sidon. l. 2. ep. ». a med. Fluvius falebratis faxorum obicibus affra&us , fpumofo canefcit impulfu. Al. leg, falebratin. h. e. quafi per falebras. SALEBRITAS, atis, f. iter falebrofum , viæ difficultas . Apul. l. 6. Metam. Saxum immani magnitudine procerum , & inacceffa falebritate lubricum . SALEBROSUS, a, um , faffofo , difficile da camminare , afpro , &vwaxxo; , τχχός , lapidofus, fcrupofus , falebris plenus, afper, difficilis. Apul. l. 8. Metam. Sed & faxa gerebat, quae falebrofa femita largiter fubminiftrabat . & lib. 7. Mihi furfures apponebat incretos ac fordidos , multoque lapide falebrofos. *| Translate Quintil. l. 1 1. c. 2. poft med. Inde interruptus a&ionis impetus, & refiftens ac falebrofa oratio , & qui dicit , edifcenti fimilis. h. e. quibufdam veluti falebris remorans impetum a&oris , ut falebrae retardant progreffum ambulantis. Martial. l. 1 1. epigr. 3. Le&ores tetrici falebrofum edifcite Sanétram. h. e. difficilem , afperum, & in cujus le&ione fæpius refiftendum fit. Sidon. in epiff. præfixa carm. 14. Omiffa epithalamii teneritudine, per afperrimas philofophiæ, & falebrofiffimas regulas ftylum traxi . SALENTINI, orum , m. >xxs, fiyoi , pop. Italiae in Meffapia , nunc prov. Hydruntina, inter Apenninum montem , & finum Tarentinum. Alteram enim occupabant Calabri , inter Apenninum , & oftium maris Adriatici. A plerifque tamen tota provincia comprehenditur fub Salentinis , & aliter Meffapia di&a füit. Orti funt a Cretenfibus , & Illyricis, qui focietate cum Locrenfibus inita , iis in locis confederunt. Ita vocati funt a Salentino promont. in extremis ejus peainfulae finibus fito : vel, ut ait Feffùr , a falo fortaffis , quod pæne circunquaque mari ambiantur, tenui tantum ifthmo continenti anmex 1 . SALENTINUS , a , um , ad Salentinos pertinens. Virg. Æn. 3. v. 4oo. Et Salentinos obfedit milite campos . Sil. l. 8. v. 376. Salentinæ cohortes. * Salentinum promontorium , Plim. l. 3. c. 23. & Salluff. apud Servium ad loc. Virg. cir. Capo di S. Maria. 'J Scribitur & Sallentinus, ut in Faft. Conful. apud Gruter. pag. 296. & 297. col. 2. quod improbari non debet. §ALERNITANUS, a, um , ad Salernum pertinens, Plin. h. 13. c, 3.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Herfennius apud Macrob. i. 3. Saturn. c. ult. in libro, qui infcribe-
batur de facris Saliaribus Tiburtium, & Antonius Nipho ibid. do-
cuere, Salios Herculi datos fuiffe. Hoc autem ideo , quia, ut ait
Macrob. is deus apud pontifices idem, qui Mars habetur : quod &
Varronis au£torita$ confirmat in Sat. Menip. Chaldæi quoque ftellam
, Herculis vocant , quam reliqui omnes Martis appellant. Adde Serv.
ad Aen. 8. v. 285. .^ -

SALILLUM, li, n. falieretta, parvum falinum . Catull. carm. 23. ad

Fur. v. 19. Quod culus tibi purior falillo eft , &c. “I Mundi-
tiem in fàlillis, ut religiofa re , Veteres etiam pauperes affe£ta-
bant. Horat. l. 2. od. 16. v. 13. Vivitur parvo bene, cui paternum
Splendet in menfa tenui falinüm . Plaut. Trim. 2. 4. 9o. falillum;
animae vocat ipfam animam ac fpiritum, quo vivit corpus , & a
putredine, quafi fale conditum defenditur.
SALINACÍDUS. V. Salmacidus.
SALINE, arum , f. faline , &Norwytz, ἀλικαι , locus, in quo fal pa-
ratur. V. Salifodina. Negant Varr. i. 7. de L. L. c. 2$. & Cbarif.
l. 1. pag. zo. Putfch. in fingulari numero ufurpari. Gic. 2. de nat.
Deor. c. 57. Salinae ab ora maritima remotiffimae. Plin. l. 31. c. 7-
Sal fa&itius plurimus in falinis, mari adfufo, non fine aquæ $ul-
cis riguis, fed imbre maxime juvante, ac fuper omnia fole multo :
non aliter inarefcens. & ibid. ad fin. Ancus Marcius falinas pri-
mus inftituit. Colum. l. 1o. v. 135. Quæ dulcis Pompeja palus vi-
cina falinis Herculeis. b. e. quae funt prope Herculaneum Campa-
niæ oppidum maritimum. VI Ludit in ambiguo Cicero , jocos &
fales intelligens in illo Fam. 7. ep. 3z. Parum diligenter poffefíio
falinarum mearum a te procuratore defenditur. * Saline, locus
in Urbe ad portam Trigeminam. Frontin. de aquædu&. artic. $. &
Liv. l. 24. c. 47. fub fin.
SALINARIUS, a, um, ád falinas, vel ad fal pertinens, ut Areae fa-
linariæ, apud Vitruv. l. 8. c. 3. circa med. :
SALINÄTOR , oris, m. qui in falinis verfatur, qui fal conficit, aut
vendit. Ut Salinatores ærarii, Enn. apud Serv. ad Æn. 4. v. 244.
h. e. qui pro fale conficiendo & vendendo ve&igal ærario pendunt.
Arnob. l. 3. pag. 7o. Salinatores, unguentarii , aurifices , aucupes .
Infcript. apud Gruter. pag. 1o96. n. 4. L. Lepidio L. F. Am. Procu-
lo mil. Leg. V. Macedon. &c. Salinatores civitatis Menapiorum ob

merita ejus. “J Salinator cognominatus eß M. Livius M. F. M: :

N. ex plebeja familia , quia ve&igal novum ex falaria annona in
Cenfura ftatuerat. Liv. l. 29. c. 37. “T Etiam in gente Oppia id
cognomen fuit , ut L. Oppius Salinator. Id. l. 35. c. 24. “I Sali-
mator, titulus mimi Laberiani. Gell. l. 3. c. 12. '

SALINUM, ni , n. faliera , £xcòoxδον , vas in quo fal reponitur, tum
ad menfae ufum , tum ad facras oblationes . Plaut. Perf. 2. 3. 14.
Triparci homines, qui falinum fervo obfignant cum fale. Al. leg.
allium. Perf. fat. 3. v. 25. Eft tibi far modicum , purum & fine
labe falinum : Quid metuas? V. Salillum. Stat. in fi. filv. 4. /. 1.
fed fæpe deis hos inter honores Cæfpes, & exiguo placuerunt farrä
falino. Liv. l. 26. c. 36. Ut Seiratores falinum, patellamque deo-
rum caufa habere poffint. Val. Max. l. & cap. 4. n. 3. In C. Fa-
bricii, & Q. Æmilii Papi domibus argentum fuiffe confitear opor-
tet. uterque enim patellam deorum , & falinum habuit . Plin. l.
33. c. 12. Fabricius imperatores plufquam pateram & falinum ex
ärgento habere vetabat. Aermob. l. 2. pag. 91. Sacras facitis menfas
falinorum appofitu , & fimulacris deorum . Horat. l. 2. od. 16. v.
1 3. Vivitur parvo bene, cui paternum Splendet in menfa tenui fa-
limum. h. e. fupellex, & res familiaris a patre reli&ta , diligenter
& parce fervatur, & adminiftratur, quamvis tenuis fit . Perf. fat.
3. v. 138. reguftatum digito terebrare falinum Contentus perages,
fi vivere cum Jove tendis. %. e. modico vi&tu contentus eris , &
parco Veterum more, panem cum fale/cœnabis, fi pius ac religio-
fus effe cupis. V. Sal. “T Salinum in menfa pro aquali folitum
effe poni, ait ( Cincius , vel Verrius ) cum patella, quia nihil a-
liud fit fal, quam aqua. Feftus. “T Salinum cum fale in menfa
ponere, figulis religioni habetur : quod quondam in Efquilina re-
gione figulo, cum fornax plena vaforum coqueretur, atque ille pro-
xime eam convivatus, fuper modum potus fomno effet oppreffus cum
convivis fuis , præteriens quidam petulans, oftio patente, ex menfà
falinum conjecit in fornacem : atque ita incendio excitato , figulus
cum fuis concrematus e(t. Idem. ' *J Mafculino genere Varr. apud

' Nom. c. 15. m. 26. Dicuntur enim patellae, falini , acetabula , ca-
tini , patenæ.

[ocr errors]

pergo, fale condio. Varr. 1. 1. R. R. c. 2. fub fim. Qua ratione o-
porteat pernas falire . Cato R. R. c. 23. Oleæ caducae faliantur.
Celf. l. 2. c. 18. Pifces, qui folidi faliuntur. Sifemn. apud Prifciam.
fub fin. l. 1o. Pifcium faliendorum caufa. *I Particip. foliturus,
& faljtus. Naev. ibid. Saliturus iftaec mittam falem . Cornel. Sever.
ibid. Ad quem faliti pumiliones afferebantur. Id. apud Diomed. i.
1. pag. 372. Putfcb. Diftra&os, atque falitos. Fabianus ibid. Caro
falita eß diuturnior. Colum. 1. 6. c. 32. Salitus thymnus . Pallad. im
O&obr. tit. 1 o. Salita oliva. “I Sunt qui ubique liquidam gemi-
nant, fallio , fallitus . quod improbare non aufim : quamvis a falis,
unde fit falio , nulla geminatio oriatur. *J Pro folio dixere eti-
am falo, vel fallo, lis, a. 3. Salluff. in fragm. apud Prifciam. loc.
cit. Parte confumpta , reliqüa cadaverum ad diuturnitatem falle-
rent. Lucil. ibid. Sallere ' murænas , mercem in frigidaria ferre.
Varr. 1. 4. de L. L. c. 22. a med. Sues primum occidere cœperunt
' domini , & ut fervarent , falere . Id. apud , Diomed. loc. cir.
Mortuos fallunt . “I Hinc particip. falfurws . Mummius i&id.
C Iftaec

[ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SALMUS, a, um , ad Salios pertinens. Feffus : Salias virgines Cincius

ait effe condu&titias, quæ ad Salios adhibeantur cum apicibus paludatae : quas Ælius Stilo fcripfit facrificium facere im regia cum Pontifice paludâtas, cum apicibus in modum Saliorum . Horat. l. 1. od. 36. ». 12. & lib. 4. od. 1. v. 28. pede candidg. In morem Salium ter quatient humum. Salium poteft etiam intelligi pro Saliorum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« НазадПродовжити »