Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]

fam jacentemque erigere, aut ferocientem faevientemque cohibere .

•■ Saevire dicitur etiam immodicus fonus, aut ftrepitus . Sil. l. 4.
v. 95. propius propiufque fonoro *Quadrupedum cornu tellus gemit :
ac fimul acer Vincentum lituos hinnitus faevit equorum . Id. h. 13.
v. 6oo. faevit (tridoribus arbor . %. e. valde ftrepit. Eft qui legit
mutat, fed minus re&e. -

SEVIS, e. V. Saevus in fine. •,

SEVITAS, atis, f. idem ac faevitia. Prudent. in Rom. v. 483. Cum

fæpe morbos major armet fævitas. Firmic. l. 5. c. $. Saevitate ali-

quem deterrere. 4pul. i. 9. Metam. En indignæ rei faevitatem . Ai.

fegunt fcavitatem, h. e. adverfam fortunam , a σκαες , finifter, ad-
verfus. Gell. in præfat. quae in quibufdam edition. eft cap. ult. l. 2o.
a med. Quo fit quorundam male doétorum hominum faevitas , & in-
videntia irritatior. Hic quoque al. reponunt fcevitas, h. e. finiftra ,
& perverfa voluntas. -
SAEVITER , adverb. faeve. Plaut., Pfeud. $. 2. 3. Magis cogito , fae-
viter , blanditerne alloquar. brufcamente. & Trin. 4. 3. 53. Quid fi
egomét te velle nolo ? " Char. ah nimium , Stafime, faeviter! . Adde
Poen. 1. 2. 122. & Acc. apud Non. c. 1 1. m. 1 §. 4| Gradus V.
in Saeve. - -

SAEVITIA, æ, f. fommo rigore , crudeltà , fierezza , barbarie, fpietate<-

za, grávax , άμάτ»ς , afperitas, crudelitas, immanitas. Ejus inftru-

menta in homines Senec. ep. 14. enumerat . Id. de Clem. c. 25. Sæ-

vitia excedit fines, primum folitos, deinde humanos. Cic. 2. Offic.

c. 7. Iis, qui vi oppreffos imperio coercent , fit fane adhibenda fæ-

vitia, ut heris in famulos, fi aliter teneri non poffunt. Id. in Par-

tit. c. 4. Orator fibi proponet dele&ationem in exornatione : in ju-

dicio aut fævitiam , aut clementiam judicis : in fuafione aut fpem ,

aut reformidationem deliberantis. Plin. 1. 2. ep. 1 1. Immanitas, &

faevitia. Gell. l. 2o. c. 1. ad fin. Sævitiam poenae contemnere. Sueton.

in Calig. c. 32. Sævitia di&orum fa&orumque. & cap. 27. ingenii .

Salluf?. in Catil. c. 34. Sævitia feneratorum . & cap. 3o. ante med.

belli. Id. in Jug. c. 7. hoftium . Juftin. l. 2 1. c. 2. Sævitia graffa-

ri. & ibid. ad fin. Sævitiam exercere. Sueton. in Calig. c. 6. extr. re-

primere. Petron. in Satyr. c. 94. Paululum intepefcente fævitia. Plin.

1. 29. c. 1. circa med. de Archagatbo medico. A fævitia fecandi uren-

dique tranfiit nomen in carnificem. Propert. l. 1. el. 1. v. 1o. Saevi-

tiam durae contudit Iafidos. h. e. afperitatem & duritiam arrimi a-

morem averfantis. “I In plur. num. Salluft. in frag. apud Augu-

fin. l. 2. de civ. Dei, c. 18. Quibus fævitiis , & maxime fenoris o-

nere oppreffa plebs, &c. T De beftiis, Plin. l. 8. c. 4o. ante med.

Impetus canum , & fævitia mitigatur ab homine confidente humi .

V. Saevio. “I De rebus inanimis, Salluß. in Jug. c. 41. & Phin.

l. 19. c. 8. a med. Sævitia hiemis . rigore , furore. & Curt. l. 8. c.

4. circa- med. Jam cæli mitefcente fævitia. Plin. 1. 9. c. 3 1. fub fim.

& Vellej.\l. 1. c. 2. extr. Sævitia maris. tempeßa , furia. & Ovid. He-

roid. ep. 19. v. 23. ubi faevitiae paulum gravis unda remifit. Plin.

1. 3. c. 8. In eo freto eft fcopulus Scylla : item Charybdis mare

vofticofum : ambo clara fævitia. T De immodicis affe&ibus Co-

lum. l. 6. c. penult. Amoris fævitiam labore temperare. la rabbiofe

libidine. de equo admiffario loquitur . T Sævitia annonæ , rigo-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

cujus ingenium preffo genere dicendi , cujus acri maxime gaudeat .
Sueton. in Tiber. c. 57. Sagaciter perfpicere naturam alicujüs. Plin.
/. 1 o. ep. 69. fub fim. Sagacius conquirere & explorare. Gell. l. 16.
c. iz. Curiofe & fagaciter conquirere.
SAGÀNA , ae , f. frega , idem quod faga , ut Prifciam. docet l. 4. pag.
6zz. Putfcb. Hinc apud Horat. epod. 5. v. 27. & lib. I. fat. 8. v.
2 5. 41. & 48. nomen proprium eft mulieris veneficæ.
SAGAPENOS. V. Sacondios.
SAGAPENUM , i , n, ferapino, fagapeno, a zyzτ^ro , fuccus herbæ fe-
rulaceæ : de quo V. in Sacopenium . Plin. l. 19. c. 3. Lafer Cyre-
naicum adulteratur gummi, fagapeno, aut faba fra£ta. Id. l. 12.
c. z $. in fin. Galbauum adulteratur faba, aut fagapeno. * Scribi-
tur & Sagapinum. ', -
SAGARITI9, itidis, adje&t. f. ad Sagarim pertinens , qui eft fluvius
Phrygiæ, acceptis vaftis amnibus, inter quos Tembrogio, & Gallo,
in Propontidem influens : di&tus etiam Sangarius. Plin. l. 6.c. 1. Liv.
1. 38. c. 18. & Ovid. 4. ex Pont. ep. 1 o. v. 47. Hinc Id. 4. Faft.
v. 229. Fallit , & in Nympha Sagaritide definit effe, &c.
SAGARIUS, a, um , ad fagum pertinens. Ulpian. Dig. lib. 17. tit. 2.
leg. 52. Quidam fagariam communionem inierunt . %. e. fagorum
conficiendorum & vendendorum . Id. lib. 14. tit. 4. leg. §. a med.
Duas negotiationes exercere , puta fagariam , & linteariam. Infcri-
pr. apud Gruter. pag. 65o. m. 2. Negotiator fagarius. *| Abfo-
lute Apul. l. 1. Metam. Sagariam facere . h. e. fagorum mercatu-
fam. Al. leg. faccariana. “T Sagarius , ii , fagorum negotiator ,
aut artifex . Infcript. apud Gruter. pag. 65o. n. 1. C. Terentio C.
L. Pamphilo fagario. Alia apud Domium claff. 9. n. 18. M. Auftro-
nius M. F. Pal. Nicephorus ob hon. Q. Q. Colleg. Sagarior. Roma-
mor. Q. ex S. C. coire licet , &c.
SAGÉTUS, a, um , fago veftitus . Cic. im fragm. apud Non. cap. 14.
n. 1 o. Defcendi ad forum togatus , cum reliqfi confulares fagati
vellent defcendere. Id. pro Font. cap. 1 1. Galli fagati , & bracati.
Martial. l. 6. epigr. 1 1. Te Cadmea Tyros , me pinguis Gallia ve-
{tit : Vis, te purpureum , Marce, fagatus amem ? “I Sagati cu-
culli, ex ea materia, qua faga fiunt, confe&i . Colum. l. 1 1. c. 1.

a mned. Cultam veftitamque familiam utiliter magis habeat , quam.

delicate, id eft munitam diligenter a frigoribus , & imbribus : quæ
utraque prohibentur optime pellibus manicatis , & fagatis cucullis .
Id. i. 1. c. 8. ante med. eadem fere verba habet : nifi quod quæ
cun&a probibentur pellibus manicatis , centonibus confe£tis , vel fagis
cucullis. Sunt qui leg. hic fagis & cucullit : item qui utroque loco
fagis cucullatis .
sAGAX, acis, di fino odorato , $vyw, fu^* tas , qui acutis eft naribus

[ocr errors]
[ocr errors]

generibus, ut cochleæ quoque altiles ganeam implerent. *I Me-
tonymice eft ipfa pinguedo ex copia cibi , graffez<a. Plin. l. 1 o. c. 5o-
Gallinæ ad faginam non omnes eliguntur , nec nifi in cervice pin-
gui cute . Colum. l. 6. c. 27. Ut admiffarius fagina hilaris pluribus
feminis fufficiat . J uffin. l.\z 1. c. 2. In fegnitiam lapfus , faginam
corporis ex nimia luxuria contraxit. Id. l. 38. c. 8. a med. Erat fa-
gina ventris non homini , fed belluae fimilis. Aufom. in Ephemer. x.
v. 5. tibi caufa fomni Multa quod potas , nimiaque tendis Mole

[ocr errors]

nimalia faginantur . Id. ibid. 1. 3. 78. Dies no&efque eftur , bibi-
tur , neque quifquam parfimoniam adhibet: fagina plane eft. fagina
hic poteft effe etiam faginatio , aut helluatio . Id. Trin. 3. 2. 96.
Aut aliquem ad regem in faginam herus fe conjecit meus.' In fagf-
nam poteft fignificare etiam, ut fiat miles, aut gladiator. nam gla-
diatores largo cibo alebantur, ut infra dicetur . T Et hoc verius eft .
°] Per fynecdochen ponitur pro quovis cibo. Cic. pro Flacc. c. 7. ad
fin. Nuper epulati , paulo ante omni largitione faturati Pergameni ,
quod Mithridates, qui multitudinem illam non au&oritate , fed fa-
gina tenebat , fe velle dixit , id futores & zamarii conclamarunt .
juvenal. fat. 4. v. 67. propera ßomachum laxare faginis . Nemefiam.
in Cyneg. v. 166. tunc confuetam minuiffe faginam Profuerit , te-
nuefque magis retinere cibatus. Veget. de re veterim. l. 2. c. 45. Po-
ftea firmioribus cibis ad faginam priftinam revocandus. Jußin. l. 44.
c. 4. a med. Tanta pabuli lætitia eft , ut nifi abftinentia interpella-
ta fagina fuerit , pecora rumpantur . Plin. l. 9. c. 6. ad fin. Orca ,
dum faginam perfequitur , in litus flu&ibus propulfa , &c. Sueton.
in Calig. c. 27. Cum ad fagiham ferarum muneri præparatarum ca-
rius pecudes compararentur , ex noxiis laniandos adnotavit. *I Gla-
diatoria fagina , cibi valentiores, quibus gladiatores alebantur . Ta-
cit. z. Hifl. c. 88. Singulis ibi militibus Vitellius paratos cibos, ut
gladiatoriam faginam , dividebat . Propert. /. 4. el. 8. v. 25. Qui
dabit immundæ venalia fata faginae . Simile quippiam habet Senec.
fub init. ep. 15. *] Metaphorice Quintil. l. 1 o. c. 5. a med.
Forenfibus certaminibus exercitatos , & quafi , militantes , reficit ac
reparat hæc velut fagina dicendi. %. e. jucunda ubertas & copia.
SAGINARÍUM, ii , n. σ τ ττλμον , locus in quo animalia faginantur .
Varr. l. 3. R. R. c. 10. fub fin. de anferib. Ad faginandum eligunt
pullos circiter fefquimenfes : eos includunt in faginario, ibique Tpo-
ientam & pollinem aqua madefa&ta dant cibum . -
SAGINATiO, onis, f. ingraffâmento , ai rsvas , a&tus faginandi . Plin.
1. 8. c. 5 1. de fuib. Pinguefcunt LX. diebus , fed magis tridui ine-
dia faginatione orfa.
SAGINÄTUS, a, um , ingraffato , aitevti;, x«piw83 , pinguefa&us. Varr.
1. 2. R. R. c. 1. a mned. Boves ad facrificia publica faginati . Liv.
l. 36. c. 17. Velut faginatus nuptialibus coenis . Properf. l. 4. el. f.
v. 23. Parva faginati luftrabant compita porci . Plin. l. 8. c. 36.
Urfi fomno faginati. *J Translate Id. 1. 1 9. c. 4. ante med. Câu-
le in tantum faginato , ut pauperis menfa non capiat . //. e. altili
afparago . Colum. l. 2. c. 1. a med. Terra multorum annorum fron-
dibus & herbis velut faginata largioribus pabulis. concimata. & Ta-
cit. 4. Hijf. c. 42. circa med. Ex funere reipublicae raptis confulari-
bus fpoliis , feptuagies feftertio faginatus. arriec4iro.
SAGINO, as, avi , atum , a. 1. ingraffare , ^xpw#vo , ctivo , fagina
alo , pinguefacio, farcio. Varr. l. 3. R. R. c. 7. a med. Qui folent
faginare pullos columbinos , quo pluris vendant, fecludunt eos, Cum.
jam pkuma funt te£ti , deinde manducato candido farciunt pane .
Colum. l. 6. c. 27. a med. Equus roborandus eft largo cibo, & hor-
deo ervoque faginandus. Plin. l. 13. c. 4. fub fim. Sues ex palmulis
faginantur . Id. l. 1 6. c. 6. Fagi glans glires faginat. *] Pro
pafcere, alere , fatiare . Id. l. 9. c. 33. Cutn exquifitis quotidie An-
tonius faginaretur epulis. Id. l. 33. c. 1 c. ad fm. Ptoleinæum mille
convivas , totidem aureis potoriis , mutantem vafa cum ferculis fa-
ginaffe . Qgintil. l. 12. c. 6. a med. Catuli ferarum molliore præda
faginantur. “I. Translate Cic. pro Sext. c. 36. Qui ab illo pefti-
fero as perdito cive jampridem reipublicæ fanguine faginantur.
SAGIO , is , a. 4. fentire , prefentire , jw^^z ɢ. Cic. 1. de Divin.
cap. 31. Sagire , fentire agute eft : ex quo fagae anus , quia multa
fcire volunt : & fagaces diéti canes. Is igitur, qui ante fagit , quarn
oblata res eft , dicitur præfagire , ideft fütura ante fentire . Hæc C;_
, cero . -
SAGITTA, ae , f. feccia , ßrale, quadrello , bol<one, faetta , r#£svv. -
3£^os , ?zz , diatèς , jaculum , quod arcu emittitur , ex calamo vei
ligno leviore, cui ferreum acutum fpiculum, fæpe hamatum, præfi-
gitur : & a pofteriori parte pennae , aut quippiäm fimile infigitur ,
ut re&a provolet. Plin. l. 7. c. 56. Arcumi & fagittam invenit Scy1
thcs Jovis filius: alii fagittas. Perfen Perfei filium inveniße dicuní .
Id. l. 1 1. c. 53. Scythæ fagittas tingunt viperina fanie, & humano
fanguine. irremediabile id fcelus mortem illico affert levi ta&u. 14.
1. 16. c. 36. Nullus fagittis aptior calamus, quam in Rheno Bono-
nienfi amne , cui & plurima ineft medulla , pondufque volucre, &
contra flatus quoque pervicax libra . Tacit. de Germ. c. 46. Sola in
fagittis fpes, quas inopia ferri offibus afperant. ( De Fennis loqui-
tur. ) Virg. io. Æn. v. 131. nervo aptare fagittas . Ovid. 8. Met.
v. 38o. celcrem Tegeaea fagittam Impofuit nervo, finuatoque expu-
lit arcu. & lib. 1 1. v. 324. curvavit cornu, nervoque fagittam ím-
pulit , & meritam trajecit arundine linguam . Horat. l. 1. od. zo.
v. 9. fagittas arcu tendere . Ovid. Heroid. ep. 16. v. 362. Figitár
in juffo noftra fagitta loco . Cic. 6. Verr. c. 34. de Diana. Sagitta-
pendebant ab humero: finißra manu retinebat arcum . Id. 4. Acaa.
c, 28, Sagittis aliquem configerc. Jußin. in fin. /. 7. In prætereun-
tern

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

ftras

[graphic]

firas fagis involvunt , gladiofque diftringunt. “T Quod militare fuerit, oftendunt & illa , faga fumere ,T ad faga ire , in fagis effe . Erat enim belli index , ut toga pacis : & non folum milites , fed •tiam populus in urbe , exceptis confularibus ( ut colligitur ex Cicer. in fragmenr. epift. apud Non. c. 14. n. 1 o. & Phil. T8. c. ult. ) faga fumere folebant , majore aliquo tumultu exorto . Cic. Phil. $. c. 1 z. Tumultum decerni , juftitium edici, faga fumi dico oportere. Id. Pbil. 8. c. ult. Quamquam hoc honore ( confulatus ) ufi togati effe folent , cum eft in fagis civitas ; ftatui tamen a vobis ceterifque civibus , in tanta perturbatione reipubl. non differre veftitu . Id. initio Pbil. 14. Propter cujus periculum ad faga iffemus , propter ejufdem falutem redeundum ad priftinum veftitum , cenferem . Adde Epit. Livii l. 72. & 73. & Vellej. l. z. c. 16. Quibus omnibus locis de tumultu Italico fermo eft. *| Apertum fuiffe , illud probat , quod eo expanfo homines per ludibrium in fublime ja&abant . Sueton. in Orb. cap. z. Ferebatur vagari no&ibus folitus , atque invalidum quemque corripere , ac diftento fago impofitum in fùblime ja&tare . Martial. l. 1. epigr. 4. Ibis ab excuffo miffus in aftra fago. Tacit. fagulis pro velis inftru&as lintres, memorat l. $. Hißor. c. z 3. W [De fibula Varro apud Non. cap. 3. m. 2o 1. & cap. 14. n. 1 o. Cum neque aptam mollis humeris fibulám fagus ferret . Tacit. de Germ. c. 17. Tegumen omnibus fagum , fibula , aut fi defit, fpina confertum. Adde Liv. l. 3o. c. 17. ad fin. T Non omnia faga fibulam habuiffe , oftendit Claud. Imp. in epif?. apud Trebell. Poll. in XXX. Tyrann. c. 1o. Duo faga ad me velim mit• tas, fed fibulatoria , cum ipfe miferim de noßris. 4I De craf. fiore lana, & villo Martial. l. 6. epigr. 1 1. Te Cadmea Tyros, me pinguis Gallia veftit. Vis, te purpureum , Marce , fagatus amem ? Id. l. 14. epigr. 1S9. cuju* lemma Tomentum Lingonicum . Vellera Lingonicis accipe rafa fagis. “T Gallicum , & Hifpanicum fagum inter fe , & a Romano diverfa fuiffe , multis probat Ferrar. 2e re veßiar. & ex illo Taciti z. Hi/?. c. zo. Ornatuin Cæcinæ municipia Italiæ, & coloniæ in fuperbiam trahebant , quod verficolore fagulo , braccas , barbarum tegmen , indutus togatos alloqueretur . h. e. Gallico fagulo , quod virgatum Virgilio 8. Æm. v. 66o. Si einim Romana forma fuiffet , non offendiffet. “I Etiam duces exercitus faga habebant, & tribuni militum , & centuriones : fed ex nobiliore materia . Exempla habes in Sagulum , & confirmat Salluf}. in fragment. l. 2. hißoriar. apud Non. cap. m 4. m. 1 o. •II Fuit etiam agreftium veftis , & pauperiorum. Colum. l. 1. c. 8. in cultu familiae rufticæ faga ponit. V. Sagatus . Ulpian. quoque Dig. lib. 34. tit. z. leg. 24. in fin. inter ea , quæ ad familiam veftiendam parata funt. “T Etiam lana ipfa , ex qua faga texuntur, fagum dicitur . Varr. l. 4. de L. L. c. 35. Pofteaquam tranfierunt ad culcitas , quod in ea fagum , aut tomentum , aliudve quid calcabant, ab inculcando culcita di&ta. *J Et ipfe , pannus ita dici videtur , ex quo fagum fit . Veget. de re milit. l. 4. c. 6. Saga , ciliciaque tenduntur, quæ impetum excipiunt fagittarum . Veget. de re Veterin. 1. 1. c. 42. circa med. Jumentum loco calido ßatues, ac fagis cooperies diligenter. Adde lib. 2. c. 59. “I Mafculimo genere praeter Varron. fupra allatum ufurpavit Emm. apud Nom. cap. 3. n. zoi. tergum igitur fagu' pinguis opertat . . & Afram. apud Charif. l. 1.

[ocr errors]
[ocr errors]

Putfcb. a quo mutatis litteris fa&um Saguntum : unde quidam Saguntbum fcripfere. V. Catamitus . SÄGUS, gi , m. V. Sagum. SÄGUS, a, um, prefago , qui acute fentit , praefagus. V. Sagio. Star. 8. Tbeb. v. 2o4. Ipfe nihil certum fagis clangoribus æther Praecinet. Id. 1. Achill. v. $ 19. Nunc fagas affatur aves , nunc dira fororum Licia. Adde Prudent. im Apotheof. v. 366. SAL , falis , m. & n. in fing. numero , at in plur. mafcul. tantum , fale , &x; , £x6g , mixtum quiddam ex aqua marima & terra , quo in cibis condiendis & a putredine fervandis utimur : a Græca voce allata per metathefim. Salluff. in fragm. apud Charif. l. 1. pag. 82. Putfch. & apud Prifciam. l. 5. pag. 644. Neque faiem , neque alia irritamenta gulæ quærebant . Varr. apud Charif. ibid. Nunc vides , in conviviis poni & fal, & mel. Id. i. R. R. c. 7. a med. Ubi falem nec fofficium nec maritimum haberent , fed ex quibufJam lignis combuftis, carbonibus falfis pro eo uterentur. CoJum. l. 6. c. 17. Sive album in oculo bovis e(t , montanus fal , Hifpanus , vel Ammoniacus, vel etiam Cappadocus minute tritus , & immixtus melli vitium extenuat . Cato apud Prifcian. l. 5. pag. 659. Ex fale , qui apud Carthaginienfes fit. Colum. l. 1 z. c. 53. ad fim. In feriam fubftermitur fal co&um , fed modice infra&um . Cic. de nat. Deòr. l. z. c. 64. Sus quid habet, praeter efcam ? cui quidem , ne putrefceret, animam ipfam pro fale datam dicit effe Chryfippus . Virg. 3. Georgv. 4o3. cafeum parco fale contingere. Plaut. Merc. 1. 2. 92. falem in aquam indere. Plin. l. 15. c. 6. Sale aliquid afpergere. *J In plur. num. Varr. l. z. R. R. c. ult. Quin afpergi folent fales : melior foffilis , quam marimus. Colum. l. 7. c. 4. fub fim. Caeleftis aqua fub dio falibus durata. Pallad. in Majo, tit. 9. Vitia cafei funt , fi fales nimios accipiat , &c. Id. in Novembr. tit. 19. Si fordet oleum , fri&os & adhuc calentes fales injici jubent. Adde Fabiam. apud Cbarif. l. 1. pa§. 82. Putfc4. Sal aut fa&titius eft , aut nativüs : hic aut marinus, aut foffilis. Plin. l. 3 1. c. 7. Sal omnis aut fit , aut' gignitur : utrumque pluribus modis , fed caufa gemina , coa&o humore, aut ficcato . Siccatur in lacu Tarentino æftivis folibus , totumque ftagnum in falem abit. Omnis talis fal minutus, atque nom gleba eft . Aliud genus ex aquis maris fponte gignitur , fpuma in extremis litoribus ac fcopulis . Hic omnis rore denfatur . Sunt & montes nativi falis , ut in Indis Oromenus , in quo lapicjdinarum modo cæditur renafcens . Effoditur & e terra in Cappadocia . ( V. Cappadocus . ) Item per Africæ fitientia ufque ad Ammonis Oraculum . ( V. Ammoniacus. ) Fa&titii varia genera : vulgaris , plurimufque in falitiis , mari adfufo , non fine aquæ dulcis riguis, fed imbre maxime juvante , ac fuper omnia fole multo , non aliter inarefcens . Galliae , Germaniaeque ardentibus lignis aquam falfam infundunt, &c. ( V. loc. Varron. fupra allatum ex l. 1. R. R. c. 7. ) Hæc Plin. qui pergit docere, quomodo , & a quibus fiat ex cinere quercus, ex arundine & junco , ex muria falfamentorum , &c. variofque ejus colores refert, atque utilitates in medicina. ' I Varro , inquit Id. loc. cit. a med. etiam pulmentarii vice fale ufos veteres , àu&tor eft : & falem cum pane efitaffe eos , proverbio apparet . Horat. h. 2. fat. 2. v. 17. cum fale panis Latrantem ßömachum bene leniet . %. e. tenuis & fimplex cibus , qualis Vererum fuit ,, fine ullis ferculorum delicijs . Quod proverb. Plin. tangit , • videtur effe illud Cicer. de Amic. c. τοΤveruim illud eß , quod di'citur , multos modios falis fimul edendos effe , ut amicitiæ munus expletum fit . %. e. diu multumque amicos eodem vi&u & confuetudine uti oportere . *J Huc pertinet falem delingere , cibo & vi&tu uti. Plaut. Perf. 3. 3. 25. Nifi me hæc ( lingua ) defendet , nunquam delinget falem . Id. Curcul. 4. 4. 6. Hic hodie apud me nunquam delinges falem . h. e. coenabis : & fimul refpicitur ad tenuem vi&tum prifcorum . Sic Perf. fat. 5. v. 138. reguftatum digito terebrare falinum Contentus perages , fi vivere cum ' Jove tendis . & ^? xw toutá» . *J Hinc olim honoribus militaribus interponebatur , falariis inde diétis , magna apud antiquos au&oritate , ficut apparet ex nomine Salariæ viæ, quoniam illa falem in Sabinos portari convenerat . Ancus Marcius rex falis modios fex mille in congiarium dedit populo , & falinas primus inftituit . Plin. loc. cir. ° A fimilitudine dicitur de vitio gémmarum , aut cryftalli , curn parva veluti falis grana nitorem ά . Plin. l. 37. c. 8. fu& fin. de jafpidib. Vitium eft & brevis in iis nitor , & Tonge fplendens, & fal. & cap. 6. Vitia opali , fi fal interveniat, aüt fcabritia , aut pun&ta oculis occurfantia. & cap. 2. ante med. In murrhinis translucere quidquam , aut pallere, vitium eft : item fales, verrucæque non eminentes . . & circa med. Infeftantur cryftalla fcabro ferrumine , maculofa nube , item fale appellato. “T Magna in facris ejus au&oritas , quando nulla conficiuntur fine mola falfa Plin. cit. l. 31. c. 7. a med. Hinc Ovid. 1. Fafl. v. 337. Ante, deos homini quod conciliare valeret , Far erat , & puri Tucida mica fa_ lis. *J. Metonymice eft mare, il mare . Virg. 1o. AEn. v. 2 14. campos falis ære fecabant. & Æn. 1. v. 177. Et fale tabentes artus in litore ponunt . & lih. s. v. 848. falis placidi vultum , flu&ufque quietos . & verf. 866. rauca affiduo longe fale faxa fonabant . Id. 6. Æn. v. 697. Stant fale Tyrrheno claßes . & lib. 3. v. 385. falis Aufonii acquor. Ovid. i. 1. ex Pont. ep. 1. v. 7o. Equórei fcopulos ut cavat unda falis . Valer. Flacc. 4. v. 72 1. flumineo fic agmine frangit amari Vim falis . b. e. fuminum influxu maris falfirudinem minuit. Sic Lucam. /. 1 o. v. 257. £quoreofque fales longo mitefcere tra&u . ° Metaphorice eft di&um, lepos, urbanitas, facetiæ , jocus, propter acrem fenfum , & quia eft veluti condimentum fermonis, & quafi fapidam facit orationem , ut fal eft condimentum ciborum, detto frix<ante , piccante , o graziofo , motto , arguzia, grazia, facezia : & fere mafculino genere. Phin. l. 31. c. 7. a med. Sa! adeo

[graphic]
« НазадПродовжити »