Podnikové procesy - procesní řízení a modelování - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2007 - Počet stran: 281
V druhém vydání knihy naleznete nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů, zohlednění této změny v textu, zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů, doplněnou kapitolu o analýze procesů v souvislosti s vývojem informačního systému organizace, aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů a další aktuální poznatky. Autor v publikaci shrnuje důležité aspekty podnikových procesů - jejich význam pro reengineering podniku, vztah k ostatním aspektům řízení podniku (organizace, podniková kultura, řízení lidských zdrojů a podnikových znalostí), modelování procesů jako nástroj řízení podniku prostřednictvím nástrojů IS/ICT. Mapuje stávající postupy v oblasti modelování a řízení procesů a kriticky je hodnotí. Kniha nastiňuje obecnou metodiku pro modelování a analýzu podnikových procesů a její vazby na ostatní oblasti řízení, zejména na informační systém podniku.
 

Vybrané stránky

Obsah

Èást I Pod ni ko vé pro ce sy v øí ze ní pod ni ku 13
12
Èást II Mo de lo vá ní pod ni ko vých pro ce sù 69
67
Èást III Pod ni ko vé pro ce sy a in for maè ní sy stém pod ni ku 173
170
Èást IV Me to di ka mo de lo vá ní a ana lý zy pod ni ko vých pro ce sù MMABP Met ho do lo gy for Mo de ling and Ana ly sis of Bu si ness Pro cess 1...
191
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje